nmh_logo


slunicko
                   


                             1. Všeobecně  k jízdním programům krasojízdy jednotlivců a dvojic

  1. Opuštění kol
   V průběhu jízdního programu nesmí být kola opuštěna.  Jedinou výjimkou je při krasojízdě dvojic jednorázová výměna ze dvou kol na jedno kolo  nebo z jednoho kola na dvě.
  2. Začátek jízdního programu
   Jakmile se jeden z jezdců nachází uvnitř jízdní plochy, začíná hodnocení. Jezdci se prezentují  uvnitř jízdní plochy ve stoji na zemi. Jízdní program musí být zahájen zvoláním „START“ bez doteku země. Tím začíná měření času.
  3. Držení těla
   Při provádění všech cviků musí být dodržováno korektní držení těla ve smyslu sportovní krasojízdy, které nesmí být v průběhu celého provádění cviků měněno. Výjimkou  z toho jsou  ty cviky, při jejichž provádění je změna nutná.
  4. Prováděcí příkazy
   Prováděcí příkazy smí být vydávány jen závodníky na jízdní ploše.
  5. Napovídání cviků
   Napovídání cviků není dovoleno.
  6. Taktické cviky (T)
   Cviky v seznamu cviků označené jako „taktické cviky“  smí být rozšiřovány v průběhu programu tak, jak je uvedeno v čísle cviku.
  7. Přerušení jízdního programu
   Závodník oznámí v průběhu jízdy závadu kola, zranění nebo onemocnění  zvednutím paže nebo hlasitě slyšitelným zvoláním „STOP“.
  8. Zakončovací cviky
   Tyto cviky mohou být provedeny pouze před výměnou kol a jako poslední cvik a jsou součástí jízdního programu. Závodníci zakončují cvik ve stoji na jízdní ploše. Přitom drží jednou rukou kolo a druhá paže je vodorovně upažená od těla.
  9. Sestoupení z kola
   Všichni závodníci  musí po ukončení programu sestoupit z kola a řádnou prezentací na jízdní ploše se rozloučit s diváky. Tímto  končí hodnocení (také po skončení jízdního programu).
  10. Odchylky
   Při odchylkách mezi obrázky a textem je ve všech bodech pravidel rozhodující text.
    

 1. Všeobecně  k jízdním programům krasojízdy dvojic

 1. Současné provádění cviků
  Všechny cviky na dvou kolech musí být prováděny současně.
 2. Držení
  Všechny cviky na dvou kolech se provádějí zcela nebo zčásti v držení, pokud v popisu  cviku nebo v názvu cviku není v textu výslovně označeno „jednotlivě“ nebo předepsán pouze dotyk rukou. Platným  držením jsou: ruku v ruce, dvojité držení paží nebo dvojité držení za ramena.
 3. Výměna kola / kol
  Sestoupení z kola musí probíhat korektně. Nástup na kolo/a  musí probíhat bez pomocných prostředků. Převzetí/odevzdání kol/a  od závodníka, musí proběhnout uvnitř zóny trenéra.


 1. Průběh cviků na jízdní ploše při krasojízdě jednotlivců a dvojic
  Všechny cviky musí být předvedeny na jízdní ploše. Mimo jízdní plochu ujeté části dráhy musí být nahrazeny jízdou uvnitř jízdní plochy. Všechny cviky musí být provedeny tak, jak je uvedeno v názvu cviku a následujícím textu, na jízdní ploše a  na kole.

 1. Na libovolném místě jízdní plochy se provádějí následující cviky
  Cviky s otočením řídítek, obraty ve stoji na řídítkách, výdrže, obraty, skrčky, skoky, 50cm otočky, otočky, kroužky včelních řadách, přechody a cviky ze skupiny zakončovacích cviků.
 2. Průběh cviků na jízdní ploše:

 1. Kruh (-O-)
  Pro hodnocení kruhu platí pouze dráha  zajetá vně 4m kruhu. Vzdálenost ke středu jízdní plochy musí být v průběhu cviku stejná. Při samostatně jetých  kruzích v krasojízdě dvojic, musí být odstup mezi závodníky stejný. Kruh končí  alespoň po jedné úplném objetí kolem 4m kruhu.
 2. Půlkruh ( -C-)
  Pro hodnocení půlkruhu platí pouze dráha zajetá vně 4m kruhu. Vzdálenost ke středu jízdní plochy musí být v průběhu cviku stejná. Při samostatně zajetých půlkruzích v krasojízdě dvojic, musí být odstup mezi závodníky stejný. Půlkruh končí  alespoň po jedné půl jízdě kolem 4m kruhu.
 3. Osma ( -8- )
  Osma se skládá ze dvou kruhů. Oba kruhy musí být zajety stejně  veliké a musí mít minimální průměr 4m. Střed jízdní plochy musí být 2x protnut. Každý kruh musí být zajety v jedné polovině jízdní plochy. Jízdní plocha je rozpůlena středem jízdní plochy pomyslnou přímkou.
 4. Půlosma ( -S- )
  Půlosma se skládá ze dvou půlkruhů. Oba půlkruhy musí být zajety stejně veliké a musí mít minimální průměr 4m. Střed jízdní plochy musí být jednou protnut. Cvik začíná na podélné nebo příčné ose. Oba půlkruhy musí být zajety ve dvou napříč (příčných, podélných) proti sobě ležících čtvrtinách jízdní plochy. Jízdní plocha se rozdělí podélnou a příčnou osou na čtvrtiny.
 5. Osma proti sobě (osmy jeté proti sobě)
  Každý závodník jede osmu. Cvik začíná na středu jízdní plochy, kde se závodníci setkávají s dotykem ruky (kromě stojky). Cvik končí po dokončení osmy dotykem rukou (kromě stojky) nad středem jízdní plochy.
 6. Proti kruhy (kruhy proti sobě)
  Každý závodník jede v jedné polovině jízdní plochy svůj celý souvislý kruh o minimálním průměru  4m v konstantní vzdálenosti od středového bodu jeho poloviny jízdní plochy. Jízdní plocha je rozdělena příčnou osou. Cvik začíná a končí nad středem jízdní plochy dotekem ruky obou závodníků. Dráha cviku, která je ujeta v průběhu otočení řídítek, je součástí kruhu proti sobě.
 7. Obraty na místě
  Tyto obraty se provádějí tak, že se každý závodník po opuštění vzájemného držení okamžitě a bez příšlapu na místě otočí jednou nebo vícekrát. Po otočení musí být obnoveno držení a ještě musí být ujety alespoň  2m v tomto cviku. Uvolnění a opětovné uchopení musí být uskutečněno v příslušném cviku.
 8. Mlýn
  Dva závodníci objíždějící se ve stejných odstupech za sebou provedou jednu celou objížďku kolem středového bodu jízdní plochy. Přitom jsou navzájem spojeni svoji levou nebo pravou rukou v držení ruku v ruce. Při cvicích mlýn-kruhy-mlýn nebo cviku mlýn 3 otočky, provedou závodníci držení nad středem jízdní plochy v mlýnu, ten opustí do jízdy a provedou buď kroužky nebo 50cm otáčení a opět zaujmou držení v mlýnu na středu jízdní plochy
 9. Číselné řady
  Oba závodníci jedou/stojí s držením ve stejném směru vedle sebe.
 10. Kroužky
  Kroužky jsou celý objezd kolem bodu. Opuštění výchozí pozice v kroužkách a opětovné uchopení výchozí pozice musí být v jízdě. Cvik končí, když je opět dosaženo výchozí pozice. Před a po jednotlivých kroužcích cviků- volný stoj na sedle a řídítkách, volný stoj  na řídítkách a stoj na sedle, se musí jezdci navzájem dotknout jednou rukou, čímž vyznačí počátek a konec cviku. Při kroužcích z mlýnu musí být kroužek vyjet ze 4 metrového kruhu.
 11. 50 cm otáčení
Všechny otáčení jsou provedeny na ploše o maximálním průměru 50cm. Otáčení začínají, když všichni závodníci dosáhnou tohoto průměru. Od každého závodníka musí být provedeny alespoň 3 úplné související otočení. Když jsou  50cm – otáčení z cviku jety s držením, uvolní závodníci držení v jízdě, provedou obraty a v jízdě se vrátí do výchozí pozice. Přitom smí být změněn směr jízdy.


 1.   Všeobecně k provedení cviků při  krasojízdě jednotlivců a dvojic

 1. Poloha paží
  Není-li v názvu cviku předepsáno bez držení, musí se sportovci nespojenýma rukama držet řídítek, držet se jednou rukou řídítek nebo/a jet bez držení. Způsob provedení musí být jednotný. Nejsou-li závodníci v držení s partnerem a drží-li se jednou rukou řídítek, musí být druhá paže propnuta. Odchylky  jsou popsány v odpovídajících popisech cviků.
 2. Poloha paží a nohou (natažení atd.)
  Stojí-li v textu cviku „paže“ (ruka) nebo „paže“ (ruce)  vztahuje se toto na celé horní končetiny (od ramena až po konečky prstů). Stojí-li v textu cviku „noha“ nebo „nohy“, vztahuje se toto na celé dolní končetiny (od kyčle až po prsty u nohou).
 3. Bez držení
  Je-li  v textu cviku označení „bez držení“, musí být celá dráha cviku zde zajeta všemi sportovci bez držení. Dráha se považuje za ujetou bez držení, když v průběhu její délky nedošlo ke kontaktu jejich rukou s jiným jezdcem nebo kolem, pokud není držení  předepsáno v popisu cviku. Paže, které nejsou ve vzájemném držení, musí být protaženy do stran  vodorovně v úhlu od 90° do 110°.
 4. Normál
  Není-li v popisu cviku uvedeno  „zvednuté“ nebo "vztyčené" kolo, musí se celý cvik jet na obou kolech. Výjimky jsou uvedeny v popisu cviků. Při všech cvicích v normálu se nachází přední a zadní kolo na zemi.
 5. Zvednuté, vztyčené kolo
  Je-li v popisu cviku uvedeno „zvednuté kolo“ nebo "vztyčené kolo", musí být celý cvik  jet  ve zvednutém kole. Pouze zadní kolo se nachází na jízdní ploše.
 6. Vpřed
  Všechny cviky, u nichž v popisu cviku není uvedeno „vzad“ musí být všemi jezdci a ve všech fázích cviku jety směrem „ vpřed“. Výjimky jsou uvedeny v patřičném popisu cviku. Při všech cvicích na dvou kolech, obratech, dřepech a skocích se směr vpřed usuzuje dle polohy kola. Při všech cvicích se zvednutým kolem znamená „vpřed“ jízdu ve směru pohybu obličeje.
 7. Vzad
  Všechny cviky, u nichž v popisu cviku je poznamenáno „vzad“, musí být  všemi jezdci a ve všech fázích cviku jety směrem  „vzad“. Výjimky jsou uvedeny v patřičném popisu cviku. Při všech cvicích v jízdě na dvou kolech, obratech, dřepech a skocích se směr vzad usuzuje dle jízdy kola. Při všech cvicích se zvednutým kolem znamená „vzad“ jízdu obličejem dozadu.
 8. Sehnuté stoje
  Při všech sehnutých stojích tvoří hlava, tělo, nohy a chodidla jednu přímku.
 9. Volný stoj na sedle a řídítkách, volný stoj na řídítkách a volný stoj na sedle
  Tyto cviky se jedou bez držení a ve vzpřímeném držení těla.
 10. Roznožky
  Při  roznožkách musí být nohy vypjaté vodorovně, v úhlu rozevření nejméně 70°.
 11. Skrčky a točité skoky
  Tyto cviky musí být provedeny bez podpírání, odrážení nebo opory nohou nebo chodidel o řídítka, rám nebo sedlo.
 12. Výdrže
  Cviky ve výdrži musí být předvedeny po dobu nejméně 3 sekund.
 13. Přechody
  Všechny přechody se mohou provádět  libovolně, ale bez dotyku jízdní plochy nebo zvláštních pomocných prostředků,  přičemž v průběhu přechodu z výchozí polohy do konečného postavení nesmí být zaujato postavení  v jiném cviku. V mezipolohách které nejsou polohou cviku, nesmí být ujeto více než 2m. Je-li konečné postavení přechodu v pozici na zadním kole, musí být v tomto postavení následující cvik. Počátek a konec přechodu je určen výchozí  resp. konečnou polohou cviků dle popisu cviků. Přechody při krasojízdě dvojic na dvou kolech (s výjimkou cviku Přechod: obrácený závěs - vztyčené kolo obrácený sed / obrácené kolo  jednotlivě) musí být provedeny ve vzájemném držení.
 14. Stoje a sedy na ramenou na jednom kole
  Všechny stoje na zadním stupáku, sedle a řídítkách, řídítkách, na sedle a na ramenou, sedy na ramenou, se musí  provádět  bez podpory partnera  s do strany, vodorovně vypjatými pažemi (s výjimkou prstencového držení) a napřímeným trupem. U cviku dvojitý stoj na sedle a řídítkách není napnutí paží jezdce předepsáno, ale dotýkání se a držení partnera je povoleno. U cviku stoj na sedle a řidítkách – stoj na sedle smí mít jezdec v pozici stoj na sedle a řidítkách ruku nataženou ke spolujezdci ve výši 0-110° od těla. Přitom se nesmí spolujezdce dotýkat. U cviku zvednuté kolo – stoj na zadním stupáku není u stoje na zadním stupáku  předepsáno vodorovné napnutí paží, přičemž držení a dotyk jedoucího partnera je povolen.
 15. Stoje na hlavě, stoje na ramenou a stoje na rukou na jednom kole
  Tyto cviky musí být provedeny bez podpory a opory partnera.
 16. Zrcadlové provedení - "Opačně"
  Stojí-li v textu "opačně", znamená to provedení cviku ve stejné poloze, ale opačným chodidlem nebo nohou, opačným pedálem a / nebo opačným zadním / předním stupákem.